SANİ DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ (EDUFİX İNTERNATİONAL)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
İlgili Kişi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi,

ifade eder.

SANİ DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ (EDUFİX İNTERNATİONAL)

(“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm ilgili kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile SANİ DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ (EDUFİX İNTERNATİONAL) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel veri örnekleri, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerin saklanma süresi, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca muhatap Veri Sorumlusu: [İSTANBUL TİCARET ODASI] Ticaret Müdürlüğü nezdinde [70544-5] sicil numarası ile kayıtlı, [0744049847800016] Mersis numaralı, şirket merkezi [ATAKENT MAH ADAŞ SOKAK NO:2/1 ÜMRANİYE,İSTANBUL] adresinde bulunan SANİ DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ (EDUFİX İNTERNATİONAL).

2. Hangi Kişisel Veriler’inizi İşlemekteyiz?

İşlediğimiz Kişisel Veriler’inize örnek olarak:

Tarafınızca Sağlanan Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres, pasaport ve herhangi bir ülkeden alınmış eski vize bilgileri, banka hesap bilgi ve dökümleri, anketler ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, video kayıtları ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde, ürün veya hizmetlerimizden yarar sağlamak amacı tarafımızla paylaştığınız diğer verileriniz ile diğer her türlü Kişisel Verileri’nizdir.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları,telefon kayıtları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verileri’nizdir.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin, daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) gibi Kişisel Verileri’nizdir.

3. Kişisel Veri Saklama Süresi

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata ve zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise Kişisel Veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler, verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4. Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kişisel Veriler’iniz, kural olarak açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenmektedir. Lakin KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir.

Bu bağlamda yukarıdaki durumların mevcut olması halinde, Şirket’imiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tarafınıza ifa edilmesi, bu kapsamda gerekli durumlarda tarafınızla iletişime geçilmesi, [www.edufix.com.tr adresinden bilgi istek formu ve ofisten yüz yüze alınan kişisel bilgileriniz] uygulamaları aracılığıyla alım-satım işleminin yapılabilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması, maliyet azaltılması, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla Kişisel Veriler’inizi işlemekteyiz. Ayrıca katıldığınız yarışmalar ve Sosyal Medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Veriler’inizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz. Kişisel Veriler’iniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilmektedir. Ayrıca mevcut programlarımız ve üyeliklerimiz, üyelerine özel avantajlar sunduğundan, program/üyelik avantajlarından yararlanabilmek adına programlara dahil olmanız/üyelik yaptırmanız ile birlikte Kişisel Veriler’inizin istisnai haller dışında da işlenmesine açık rıza vermektesiniz. Ayrıca bu açık rızaya istinaden internet reklamcılığı, Targeting, Re-targeting, çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması, ayrıca [www.edufix.com.tr adresinden bilgi istek formu ve ofisten yüz yüze alınan kişisel bilgileriniz] uygulamalarını ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel ürünlerin sunulması; satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi; hediye ve promosyon gönderimi; kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel Veriler’iniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi, yurtdışı dil okulları, yurtdışında bulunan üniversiteler, turizm firmaları, yurdışında sizin adınıza kiralanan ev ya da otel vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, satış, pazarlama, Targeting, Re-targeting ve [SANİ DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ (EDUFİX İNTERNATİONAL]’nin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Veriler’inizi kendisi Veri Sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler’iniz, [Şirket Müdürü] tarafından; [www.edufix.com.tr adresinden bilgi istek formu ve ofisten yüz yüze alınan kişisel bilgileriniz] aracılığıyla tarafımıza teslim edilen başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak [TasarımLife]’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK m.11 uyarınca İlgili Kişi sıfatıyla [Şirket Müdürü]’na başvurarak; haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi, “[akin@edufix.com.tr]” e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile aşağıda belirtilen adrese elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

[Şirket Müdürü], talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde ve taleplerin [Şirket Müdürü] tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler [Şirket Müdürü] tarafından talep edilebilir. Kişisel Veriler’inizin açık rıza ile işlendiği hallerde, işbu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz. Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla [CİHANNÜMA MAH BARBAROS BULVARI NO:5 DAİRE 3 BEŞİKTAŞ, İSTANBUL 34353] adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.